click to enable zoom
searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

แนวโน้มธุรกิจ community mall ในภาคอีสาน

Posted by expert on June 29, 2015
| 0

ปจจัยแหงความสําเร็จของคอมมูนิตี้มอลล ผูประกอบการมือใหมตองตองมีความชัดเจนไมใช แหทําตามกระแสฮิต กลยุทธการทําคอมมูนิตี้มอลลใหประสบความสําเร็จตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 5 ประการ ไดแก ทําเล รูปแบบสถาปตยกรรม ผูบริหาร การตลาด และเงื่อนไขดานแผนการลงทุนพรอมเปดกวาง หาพันธมิตร ผุดคอมมูนิตี้มอลลรูปแบบใหมๆเพิ่ม โดยตองดูทําเลหรือโลเคชั่นวาผูบริโภคในรัศมี 3 – 5 กิโลเมตรที่ศูนยตองการนั้นมีศักยภาพมากนอยแคไหน มีกําลังซื้ออยูในระดับไหน ปานกลาง สูง หรือใน ระดับแมส รวมทั้งตองวิเคราะหเจาะลึกวาทําเลที่ตั้งอยูฝงซาย หรือขวามีการจราจรขาเขาหรือขาออก หรือมีอุปสรรคการจราจรติดขัดมากนอยแคไหนมีจํานวนรถยนต รถประจําทาง รถจักรยานยนตมากนอย แคไหนและในอนาคตศูนยจะสามารถรองรับกําลังซื้อในอีก 10 – 20 ป ไดหรือไมซึ่งสิ่งเหลานี้ตองศึกษาและ วิเคราะหกอนที่จะตัดสินใจลงทุน ปจจัยที่ 2 คือการศึกษาถึงรูปแบบสถาปตยกรรม วาผูบริโภคตองการ หรือนิยมศูนยการคาแบบใด ทึบโปรง ทรงเหลี่ยม ฯลฯ และผสมผสานออกมาใหเปนรูปแบบที่ตองการซึ่ง นักออกแบบตองศึกษาดูงานมาทั่วโลก ปจจัยที่ 3 คือ ผูบริหารซึ่งตองมีประสบการณหรือความ เชี่ยวชาญในสายงานคาปลีกตองรูจักใชกลยุทธผลักและดึง ใหเกิดความลงตัวในรูปแบบ win – win ระหวาง ศูนยกับผูเชา ปจจัย ดานการตลาดในฐานะที่ศูนยไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการจากผูเชา ศูนยจึง ตองคิดเผื่อและคิดแทนถึงเรื่องของการโฆษณา สงเสริมการขาย กลยุทธการตลาดตางๆ รวมไปถึงAnchor ที่จะมาสรางความแข็งแรงใหกับศูนย สวนปจจัยสุดทายเปนเรื่องของเงื่อนไขที่ตองสมเหตุสมผลกับทุก ฝาย

ธุรกิจของ Community Mall ในภาคอีสานตองสรางความแตกตาง หาจุดขายสําหรับ พฤติกรรมผูบริโภคในภาคอีสาน การสัมภาษณ คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ ผูบริหาร Ozone Village จ.ขอนแกน ใหความเห็นตอวา ธุรกิจ Community Mall ในภาคอีสานแตกตางจากลักษณะ ของคอมมิวนิตี้มอลล ในกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในตางจังหวัด ยังไม รายงานฉบับสมบูรณ แนวโนมธุรกิจ Community Mall ในภูมิภาคอีสาน วุนวายมากเทา เพราะลูกคามีทางเลือกหลากหลาย ไมวาจะเปนหางขนาดใหญ หางโมเดิรนเทรด เชน เทสโก โลตัส หรือตลาดนัด ถนนคนเดินใกลบาน ดังนั้น ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล ในภาคอีสานตองหาจุด ขายและตอบโจทยความตองการของลูกคาที่เปนลักษณะเฉพาะ มีจุดดึงดูดลูกคา อยางเชนธุรกิจ รานอาหาร จะทําใหโอกาสของธุรกิจอื่นๆ ในการขายมีมากขึ้น

คอมมูนิตี้มอลลภาคอีสานมีโอกาสขยายตัว ดวยแรงหนุนจากปจจัยหลายๆอยางที่ทําใหผูคนใน เมืองหลวง หรือเมืองใหญๆ ยายถิ่นฐานมาภาคอีสานมากขึ้น แตก็ตองเสี่ยงกับภาวะการแขงขันที่รุนแรง มากขึ้น บวกกับพฤติกรรมการใชจายของผูคนตางจังหวัดที่ Community Mall อาจจะยังไมตอบโจทย Life Style ของชาวอีสาน คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ กลาวเสริมวา ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลลล ของภาค อีสานจะยังคงขยายตัวตอเนื่อง ธุรกิจขนาดใหญก็มองวาเปนจุดยุทธศาสตรในการใชภาคอีสานเปนศูนย กระจายสินคาในอนาคต สิ่งที่ขยายตามมาก็คือ เมืองหรือชุมชนที่เปนกลุมๆ ขยายออกไป ปจจัยเหลานี้ จะทําให Community Mall ซึ่งเปนธุรกิจลักษณะ Commercial Area ตอบโจทยปญหาชีวิตคนเมือง ที่ หลีกเลี่ยงปญหาการจราจร และความเรงรีบ ไมตองเขาไปถึงหางใหญ อยูใกลๆ ก็มีสินคาเหมือนกัน อยางไรก็ดี ความเสียงที่ผูประกอบการตองเผชิญ ก็คือ การแขงขันที่รุนแรง และลักษณะการใชชีวิตของ ผูคนตางจังหวัด ที่คุนเคยกับการเดินหาง ตลาดนัด ถนนคนเดิน หรือ โตรุง เปนตน ซึ่ง Community Mall อาจจะยังไมตอบโจทยเทาที่ควร

ซึ่งสาเหตุที่คนนิยมไป Community Mall กันมากขึ้น อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้ 1. ทําเลที่ตั้งที่สะดวกและใกลบานมากขึ้น เพราะเนนทําเลที่เปนโครงการหมูบานหรือโครงการ อสังหาริมทรัพยอื่นๆ ที่หางจากแหลงการคาหลัก 2. มีสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งของที่ขายไมจําเปนจะตองมีทุกอยาง พรอมเหมือนหางสรรพสินคา แตเนนใหเจาะกลุมเปาหมายที่อยูอาศัยบริเวณนั้นเปนหลัก 3. ความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย ไมวาจะเปนการคัดเลือกประเภทของสินคาที่จะมา วางขาย การแบงพื้นที่ในการจัดวางสินคา หรือรานคาที่มาเปดขาย รวมถึงการตั้งราคาที่ไมสูงมากเหมือน หางสรรพสินคาโดยทั่วไป ทําใหสรางความแตกตางในดานราคาและสินคาแตเนนที่ตรงกับความตองการของ ลูกคาใหมากที่สุด 4. การตกแตงสถานที่ บรรยากาศที่แตกตางจากหางสรรพสินคาประเภทอื่นที่เนนพื้นที่ในการ จําหนายสินคา สโตร แต Community Mall บางแหง มีการตกแตงสถานที่เหมือนสวนสาธารณะ รมรื่น นา พักผอน และโดดเดนเปนเอกลักษณสวยงาม เพื่อดึงดูดคนทั่วไปใหเขามากึ่งเที่ยวพักผอนและช็อปปง

list commu

 

ปจจัยสูความสําเร็จของ Community Mall สยามฟวเจอรเปนตนแบบคอมมูนิตี้มอลลของไทย แนะผูประกอบการมือใหม ตองมีความชัดเจน ไมใชแหทําตามกระแสฮิต เผยกลยุทธทําคอมมูนิตี้มอลลตองคํานึงถึง 5 ปจจัยหลัก ทําเล การออกแบบ ผูบริหาร การตลาด และเงื่อนไขดานแผนการลงทุนพรอมเปดกวางหาพันธมิตร ผุดคอมมูนิตี้มอลลรูปแบบ ใหมๆเพิ่ม รายงานฉบับสมบูรณ ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ SMEs อีสานกับการคาชายแดน (เฉพาะลาว) ถึงการรับรูและความพรอมของ ผูประกอบการตอประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 7 จากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่มีตอคอมมูนิตี้มอลล หรือศูนยการคาขนาดยอม ที่เปด ใหบริการในชุมชนหรือเฉพาะผูบริโภคในยานนั้นๆ สงผลใหปจจุบันมีผูประกอบการเปดใหบริการคาปลีกใน รูปแบบของคอมมูนิตี้มอลลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและประสบปญหาขาดทุน สาเหตุที่ผูบริโภคใหความนิยมใชบริการในคอมมูนิตี้มอลล เพราะคํานึงถึงเรื่องของความ สะดวกสบาย ความทันสมัยและมีสินคารองรับตรงกับความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดีการที่จะพัฒนาและบริหารคอมมูนิตี้มอลล ใหประสบความสําเร็จตองมีความชัดเจนใน การดําเนินการ โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ประกอบไปดวย ทําเลหรือโลเคชั่นวาผูบริโภคในรัศมี 3 – 5 กิโลเมตรที่ศูนยตองการนั้นมีศักยภาพมากนอยแค ไหน มีกําลังซื้ออยูในระดับไหน ปานกลาง สูง หรือในระดับแมส รวมทั้งตองวิเคราะหเจาะลึกวาทําเลที่ ตั้งอยูฝงซาย หรือขวามีการจราจรขาเขาหรือขาออก หรือมีอุปสรรคการจราจรติดขัดมากนอยแคไหนมี จํานวนรถยนต รถประจําทาง รถจักรยานยนตมากนอยแคไหนและในอนาคตศูนยจะสามารถรองรับกําลัง ซื้อในอีก 10 – 20 ป ไดหรือไมซึ่งสิ่งเหลานี้ตองศึกษาและวิเคราะหกอนที่จะตัดสินใจลงทุน ปจจัยที่ 2 คือการศึกษาถึงรูปแบบสถาปตยกรรม วาผูบริโภคตองการหรือนิยมศูนยการคาแบบ ใด ทึบโปรง ทรงเหลี่ยม ฯลฯ และผสมผสานออกมาใหเปนรูปแบบที่ตองการซึ่งนักออกแบบตองศึกษาดู งานมาทั่วโลก ปจจัยที่ 3 คือ ผูบริหารซึ่งตองมีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญในสายงานคาปลีกตองรูจักใช กลยุทธผลักและดึง ใหเกิดความลงตัวในรูปแบบ win – win ระหวางศูนยกับผูเชา ปจจัยตอมา คือ ดานการตลาดในฐานะที่ศูนยไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการจากผูเชา ศูนยจึงตองคิดเผื่อและคิดแทนถึงเรื่องของการโฆษณา สงเสริมการขาย กลยุทธการตลาดตางๆ รวมไปถึง Anchor ที่จะมาสรางความแข็งแรงใหกับศูนย สวนปจจัยสุดทายเปนเรื่องของเงื่อนไขที่ตองสมเหตุสมผล กับทุกฝาย (ที่มา : C2S Retail Agency, 2554)

 

การขยายตัวของ Community Mall ในภาคอีสาน ปจจุบันในภาคอีสานมี Community Mall เปดใหมอยางตอเนื่อง มีโครงการเปดตัวใหมหลาย โครงการ ดังนั้นการเปด Community Mall จึงเหมือนเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับลูกคาในการจับจายใชสอย ซื้อหาสินคาและอาหาร รวมไปถึงการนัดพบปะ สังสรรคที่ไมตองเดินทางไปถึงหางสรรพสินคาใหญๆ หรือ แหลงรานคาเขตเมือง ตารางที่ 2 แสดงโครงการ Community Mall ในเขตภาคอีสาน ป 2554 พบวา มีโครงการ Community Mall ในภาคอีสานจํานวน 19 โครงการ ซึ่งจะตั้งอยูตามหัวเมืองสําคัญ ๆ และเปนเมือง ทองเที่ยว ประชากรในทองถิ่นมีศักยภาพในการจับจายใชสอย โครงการสวนใหญจะเกิดที่จังหวัดใหญๆ มากกวาจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่ง Community Mall ในภาคอีสานจะอยูในเขตชานเมืองที่มีชุมชน เนื่องจาก ไมติดขัดกฎหมายผังเมืองและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่นิยมซื้อของใกลบานมากขึ้น รูปแบบ โครงการที่พบจะมีความแตกตางกันระหวางเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติและเมืองเศรษฐกิจ สําหรับในเมือง ทองเที่ยว สวนใหญโครงการจะตั้งอยูที่ที่มีธรรมชาติลอมรอบ ตึกอาคารออกแบบในสไตลยุโรปเพื่อเนนการ ถายภาพ เชนที่จังหวัดนครราชสีมา ในสวนของเมืองเศรษฐกิจเชน จังหวัดขอนแกน และ จังหวัดอุดรธานี รายงานฉบับสมบูรณ ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ SMEs อีสานกับการคาชายแดน (เฉพาะลาว) ถึงการรับรูและความพรอมของ ผูประกอบการตอประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 8 โครงการ Community Mall จะตั้งอยูในยานชุมชนเมือง การกอสรางอาคารจะมีรูปแบบสมัยใหม สไตลโม เดิรน เนนความทันสมัย สามารถพิจารณาไดจากขอมูลโครงการ Community Mall 5 จังหวัด ในภาคผนวก ไดแก จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 โครงการ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 โครงการ และจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 โครงการ

list esan commu

 

 

ลักษณะธุรกิจของ Community Mall ในภาคอีสาน คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ ผูบริหาร Ozone Village จ.ขอนแกน ใหความเห็นตอวา ธุรกิจ Community Mall ในภาคอีสานแตกตางจากลักษณะของคอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในตางจังหวัด ยังไมวุนวายมากเทา เพราะลูกคามีทางเลือก หลากหลาย ไมวาจะเปนหางขนาดใหญ หางโมเดิรนเทรด เชน เทสโก โลตัส หรือตลาดนัด ถนนคนเดิน ใกลบาน ดังนั้น ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล ในภาคอีสานตองหาจุดขายและตอบโจทยความตองการของลูกคา ที่เปนลักษณะเฉพาะ มีจุดดึงดูดลูกคา อยางเชนธุรกิจรานอาหาร จะทําใหโอกาสของธุรกิจอื่นๆ ในการ ขายมีมากขึ้น

 

ขอดี – ขอเสีย ขอดีของ Community Mall คือ ไมตองเผชิญปญหาการจราจร สามารถหาที่จอดรถงาย และ ไดของที่ตองการภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่บรรยากาศเสมือนหางใหญ มีแอร ก็จะหายไป เนน รูปแบบที่เปดโลง ไมแออัดแทน (คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ) 5.7 โอกาสและความเสี่ยง คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ กลาวเสริมวา ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลลล ของภาคอีสานจะ ยังคงขยายตัวตอเนื่อง เพราะปจจัยหลายๆ อยางที่ทําใหผูคนในเมืองหลวง หรือเมืองใหญๆ ยายถิ่นฐาน มาภาคอีสานมากขึ้น ธุรกิจขนาดใหญก็มองวาเปนจุดยุทธศาสตรในการใชภาคอีสานเปนศูนยกระจายสินคา ในอนาคต สิ่งที่ขยายตามมาก็คือ เมืองหรือชุมชนที่เปนกลุมๆ ขยายออกไป ปจจัยเหลานี้จะทําให Community Mall ซึ่งเปนธุรกิจลักษณะ Commercial Area ตอบโจทยปญหาชีวิตคนเมือง ที่หลีกเลี่ยงปญหา การจราจร และความเรงรีบ ไมตองเขาไปถึงหางใหญ อยูใกลๆ ก็มีสินคาเหมือนกัน อยางไรก็ดี ความ เสียงที่ผูประกอบการตองเผชิญ ก็คือ การแขงขันที่รุนแรง และลักษณะการใชชีวิตของผูคนตางจังหวัด ที่ คุนเคยกับการเดินหาง ตลาดนัด ถนนคนเดิน หรือ โตรุง เปนตน ซึ่ง Community Mall อาจจะยังไม ตอบโจทยเทาที่ควร

ขอบคุณข้อมูลจาก สสว.

Compare Listings

error: Content is protected !!
Not allowed.