Your search results

แนวโน้มธุรกิจ community mall ในภาคอีสาน

Posted by expert on June 29, 2015
| 0

ปจจัยแหงความสําเร็จของคอมมูนิตี้มอลล ผูประกอบการมือใหมตองตองมีความชัดเจนไมใช แหทําตามกระแสฮิต กลยุทธการทําคอมมูนิตี้มอลลใหประสบความสําเร็จตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 5 ประการ ไดแก ทําเล รูปแบบสถาปตยกรรม ผูบริหาร การตลาด และเงื่อนไขดานแผนการลงทุนพรอมเปดกวาง หาพันธมิตร ผุดคอมมูนิตี้มอลลรูปแบบใหมๆเพิ่ม โดยตองดูทําเลหรือโลเคชั่นวาผูบริโภคในรัศมี 3 – 5 กิโลเมตรที่ศูนยตองการนั้นมีศักยภาพมากนอยแคไหน มีกําลังซื้ออยูในระดับไหน ปานกลาง สูง หรือใน ระดับแมส รวมทั้งตองวิเคราะหเจาะลึกวาทําเลที่ตั้งอยูฝงซาย หรือขวามีการจราจรขาเขาหรือขาออก หรือมีอุปสรรคการจราจรติดขัดมากนอยแคไหนมีจํานวนรถยนต รถประจําทาง รถจักรยานยนตมากนอย แคไหนและในอนาคตศูนยจะสามารถรองรับกําลังซื้อในอีก 10 – 20 ป ไดหรือไมซึ่งสิ่งเหลานี้ตองศึกษาและ วิเคราะหกอนที่จะตัดสินใจลงทุน ปจจัยที่ 2 คือการศึกษาถึงรูปแบบสถาปตยกรรม วาผูบริโภคตองการ หรือนิยมศูนยการคาแบบใด ทึบโปรง ทรงเหลี่ยม ฯลฯ และผสมผสานออกมาใหเปนรูปแบบที่ตองการซึ่ง นักออกแบบตองศึกษาดูงานมาทั่วโลก ปจจัยที่ 3 คือ ผูบริหารซึ่งตองมีประสบการณหรือความ เชี่ยวชาญในสายงานคาปลีกตองรูจักใชกลยุทธผลักและดึง ใหเกิดความลงตัวในรูปแบบ win – win ระหวาง ศูนยกับผูเชา ปจจัย ดานการตลาดในฐานะที่ศูนยไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการจากผูเชา ศูนยจึง ตองคิดเผื่อและคิดแทนถึงเรื่องของการโฆษณา สงเสริมการขาย กลยุทธการตลาดตางๆ รวมไปถึงAnchor ที่จะมาสรางความแข็งแรงใหกับศูนย สวนปจจัยสุดทายเปนเรื่องของเงื่อนไขที่ตองสมเหตุสมผลกับทุก ฝาย

ธุรกิจของ Community Mall ในภาคอีสานตองสรางความแตกตาง หาจุดขายสําหรับ พฤติกรรมผูบริโภคในภาคอีสาน การสัมภาษณ คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ ผูบริหาร Ozone Village จ.ขอนแกน ใหความเห็นตอวา ธุรกิจ Community Mall ในภาคอีสานแตกตางจากลักษณะ ของคอมมิวนิตี้มอลล ในกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในตางจังหวัด ยังไม รายงานฉบับสมบูรณ แนวโนมธุรกิจ Community Mall ในภูมิภาคอีสาน วุนวายมากเทา เพราะลูกคามีทางเลือกหลากหลาย ไมวาจะเปนหางขนาดใหญ หางโมเดิรนเทรด เชน เทสโก โลตัส หรือตลาดนัด ถนนคนเดินใกลบาน ดังนั้น ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล ในภาคอีสานตองหาจุด ขายและตอบโจทยความตองการของลูกคาที่เปนลักษณะเฉพาะ มีจุดดึงดูดลูกคา อยางเชนธุรกิจ รานอาหาร จะทําใหโอกาสของธุรกิจอื่นๆ ในการขายมีมากขึ้น

คอมมูนิตี้มอลลภาคอีสานมีโอกาสขยายตัว ดวยแรงหนุนจากปจจัยหลายๆอยางที่ทําใหผูคนใน เมืองหลวง หรือเมืองใหญๆ ยายถิ่นฐานมาภาคอีสานมากขึ้น แตก็ตองเสี่ยงกับภาวะการแขงขันที่รุนแรง มากขึ้น บวกกับพฤติกรรมการใชจายของผูคนตางจังหวัดที่ Community Mall อาจจะยังไมตอบโจทย Life Style ของชาวอีสาน คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ กลาวเสริมวา ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลลล ของภาค อีสานจะยังคงขยายตัวตอเนื่อง ธุรกิจขนาดใหญก็มองวาเปนจุดยุทธศาสตรในการใชภาคอีสานเปนศูนย กระจายสินคาในอนาคต สิ่งที่ขยายตามมาก็คือ เมืองหรือชุมชนที่เปนกลุมๆ ขยายออกไป ปจจัยเหลานี้ จะทําให Community Mall ซึ่งเปนธุรกิจลักษณะ Commercial Area ตอบโจทยปญหาชีวิตคนเมือง ที่ หลีกเลี่ยงปญหาการจราจร และความเรงรีบ ไมตองเขาไปถึงหางใหญ อยูใกลๆ ก็มีสินคาเหมือนกัน อยางไรก็ดี ความเสียงที่ผูประกอบการตองเผชิญ ก็คือ การแขงขันที่รุนแรง และลักษณะการใชชีวิตของ ผูคนตางจังหวัด ที่คุนเคยกับการเดินหาง ตลาดนัด ถนนคนเดิน หรือ โตรุง เปนตน ซึ่ง Community Mall อาจจะยังไมตอบโจทยเทาที่ควร

ซึ่งสาเหตุที่คนนิยมไป Community Mall กันมากขึ้น อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้ 1. ทําเลที่ตั้งที่สะดวกและใกลบานมากขึ้น เพราะเนนทําเลที่เปนโครงการหมูบานหรือโครงการ อสังหาริมทรัพยอื่นๆ ที่หางจากแหลงการคาหลัก 2. มีสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งของที่ขายไมจําเปนจะตองมีทุกอยาง พรอมเหมือนหางสรรพสินคา แตเนนใหเจาะกลุมเปาหมายที่อยูอาศัยบริเวณนั้นเปนหลัก 3. ความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย ไมวาจะเปนการคัดเลือกประเภทของสินคาที่จะมา วางขาย การแบงพื้นที่ในการจัดวางสินคา หรือรานคาที่มาเปดขาย รวมถึงการตั้งราคาที่ไมสูงมากเหมือน หางสรรพสินคาโดยทั่วไป ทําใหสรางความแตกตางในดานราคาและสินคาแตเนนที่ตรงกับความตองการของ ลูกคาใหมากที่สุด 4. การตกแตงสถานที่ บรรยากาศที่แตกตางจากหางสรรพสินคาประเภทอื่นที่เนนพื้นที่ในการ จําหนายสินคา สโตร แต Community Mall บางแหง มีการตกแตงสถานที่เหมือนสวนสาธารณะ รมรื่น นา พักผอน และโดดเดนเปนเอกลักษณสวยงาม เพื่อดึงดูดคนทั่วไปใหเขามากึ่งเที่ยวพักผอนและช็อปปง

list commu

 

ปจจัยสูความสําเร็จของ Community Mall สยามฟวเจอรเปนตนแบบคอมมูนิตี้มอลลของไทย แนะผูประกอบการมือใหม ตองมีความชัดเจน ไมใชแหทําตามกระแสฮิต เผยกลยุทธทําคอมมูนิตี้มอลลตองคํานึงถึง 5 ปจจัยหลัก ทําเล การออกแบบ ผูบริหาร การตลาด และเงื่อนไขดานแผนการลงทุนพรอมเปดกวางหาพันธมิตร ผุดคอมมูนิตี้มอลลรูปแบบ ใหมๆเพิ่ม รายงานฉบับสมบูรณ ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ SMEs อีสานกับการคาชายแดน (เฉพาะลาว) ถึงการรับรูและความพรอมของ ผูประกอบการตอประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 7 จากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่มีตอคอมมูนิตี้มอลล หรือศูนยการคาขนาดยอม ที่เปด ใหบริการในชุมชนหรือเฉพาะผูบริโภคในยานนั้นๆ สงผลใหปจจุบันมีผูประกอบการเปดใหบริการคาปลีกใน รูปแบบของคอมมูนิตี้มอลลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและประสบปญหาขาดทุน สาเหตุที่ผูบริโภคใหความนิยมใชบริการในคอมมูนิตี้มอลล เพราะคํานึงถึงเรื่องของความ สะดวกสบาย ความทันสมัยและมีสินคารองรับตรงกับความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดีการที่จะพัฒนาและบริหารคอมมูนิตี้มอลล ใหประสบความสําเร็จตองมีความชัดเจนใน การดําเนินการ โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ประกอบไปดวย ทําเลหรือโลเคชั่นวาผูบริโภคในรัศมี 3 – 5 กิโลเมตรที่ศูนยตองการนั้นมีศักยภาพมากนอยแค ไหน มีกําลังซื้ออยูในระดับไหน ปานกลาง สูง หรือในระดับแมส รวมทั้งตองวิเคราะหเจาะลึกวาทําเลที่ ตั้งอยูฝงซาย หรือขวามีการจราจรขาเขาหรือขาออก หรือมีอุปสรรคการจราจรติดขัดมากนอยแคไหนมี จํานวนรถยนต รถประจําทาง รถจักรยานยนตมากนอยแคไหนและในอนาคตศูนยจะสามารถรองรับกําลัง ซื้อในอีก 10 – 20 ป ไดหรือไมซึ่งสิ่งเหลานี้ตองศึกษาและวิเคราะหกอนที่จะตัดสินใจลงทุน ปจจัยที่ 2 คือการศึกษาถึงรูปแบบสถาปตยกรรม วาผูบริโภคตองการหรือนิยมศูนยการคาแบบ ใด ทึบโปรง ทรงเหลี่ยม ฯลฯ และผสมผสานออกมาใหเปนรูปแบบที่ตองการซึ่งนักออกแบบตองศึกษาดู งานมาทั่วโลก ปจจัยที่ 3 คือ ผูบริหารซึ่งตองมีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญในสายงานคาปลีกตองรูจักใช กลยุทธผลักและดึง ใหเกิดความลงตัวในรูปแบบ win – win ระหวางศูนยกับผูเชา ปจจัยตอมา คือ ดานการตลาดในฐานะที่ศูนยไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการจากผูเชา ศูนยจึงตองคิดเผื่อและคิดแทนถึงเรื่องของการโฆษณา สงเสริมการขาย กลยุทธการตลาดตางๆ รวมไปถึง Anchor ที่จะมาสรางความแข็งแรงใหกับศูนย สวนปจจัยสุดทายเปนเรื่องของเงื่อนไขที่ตองสมเหตุสมผล กับทุกฝาย (ที่มา : C2S Retail Agency, 2554)

 

การขยายตัวของ Community Mall ในภาคอีสาน ปจจุบันในภาคอีสานมี Community Mall เปดใหมอยางตอเนื่อง มีโครงการเปดตัวใหมหลาย โครงการ ดังนั้นการเปด Community Mall จึงเหมือนเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับลูกคาในการจับจายใชสอย ซื้อหาสินคาและอาหาร รวมไปถึงการนัดพบปะ สังสรรคที่ไมตองเดินทางไปถึงหางสรรพสินคาใหญๆ หรือ แหลงรานคาเขตเมือง ตารางที่ 2 แสดงโครงการ Community Mall ในเขตภาคอีสาน ป 2554 พบวา มีโครงการ Community Mall ในภาคอีสานจํานวน 19 โครงการ ซึ่งจะตั้งอยูตามหัวเมืองสําคัญ ๆ และเปนเมือง ทองเที่ยว ประชากรในทองถิ่นมีศักยภาพในการจับจายใชสอย โครงการสวนใหญจะเกิดที่จังหวัดใหญๆ มากกวาจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่ง Community Mall ในภาคอีสานจะอยูในเขตชานเมืองที่มีชุมชน เนื่องจาก ไมติดขัดกฎหมายผังเมืองและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่นิยมซื้อของใกลบานมากขึ้น รูปแบบ โครงการที่พบจะมีความแตกตางกันระหวางเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติและเมืองเศรษฐกิจ สําหรับในเมือง ทองเที่ยว สวนใหญโครงการจะตั้งอยูที่ที่มีธรรมชาติลอมรอบ ตึกอาคารออกแบบในสไตลยุโรปเพื่อเนนการ ถายภาพ เชนที่จังหวัดนครราชสีมา ในสวนของเมืองเศรษฐกิจเชน จังหวัดขอนแกน และ จังหวัดอุดรธานี รายงานฉบับสมบูรณ ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ SMEs อีสานกับการคาชายแดน (เฉพาะลาว) ถึงการรับรูและความพรอมของ ผูประกอบการตอประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 8 โครงการ Community Mall จะตั้งอยูในยานชุมชนเมือง การกอสรางอาคารจะมีรูปแบบสมัยใหม สไตลโม เดิรน เนนความทันสมัย สามารถพิจารณาไดจากขอมูลโครงการ Community Mall 5 จังหวัด ในภาคผนวก ไดแก จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 โครงการ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 โครงการ และจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 โครงการ

list esan commu

 

 

ลักษณะธุรกิจของ Community Mall ในภาคอีสาน คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ ผูบริหาร Ozone Village จ.ขอนแกน ใหความเห็นตอวา ธุรกิจ Community Mall ในภาคอีสานแตกตางจากลักษณะของคอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในตางจังหวัด ยังไมวุนวายมากเทา เพราะลูกคามีทางเลือก หลากหลาย ไมวาจะเปนหางขนาดใหญ หางโมเดิรนเทรด เชน เทสโก โลตัส หรือตลาดนัด ถนนคนเดิน ใกลบาน ดังนั้น ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล ในภาคอีสานตองหาจุดขายและตอบโจทยความตองการของลูกคา ที่เปนลักษณะเฉพาะ มีจุดดึงดูดลูกคา อยางเชนธุรกิจรานอาหาร จะทําใหโอกาสของธุรกิจอื่นๆ ในการ ขายมีมากขึ้น

 

ขอดี – ขอเสีย ขอดีของ Community Mall คือ ไมตองเผชิญปญหาการจราจร สามารถหาที่จอดรถงาย และ ไดของที่ตองการภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่บรรยากาศเสมือนหางใหญ มีแอร ก็จะหายไป เนน รูปแบบที่เปดโลง ไมแออัดแทน (คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ) 5.7 โอกาสและความเสี่ยง คุณภารณ และคุณภาสนี ธีรภาณุ กลาวเสริมวา ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลลล ของภาคอีสานจะ ยังคงขยายตัวตอเนื่อง เพราะปจจัยหลายๆ อยางที่ทําใหผูคนในเมืองหลวง หรือเมืองใหญๆ ยายถิ่นฐาน มาภาคอีสานมากขึ้น ธุรกิจขนาดใหญก็มองวาเปนจุดยุทธศาสตรในการใชภาคอีสานเปนศูนยกระจายสินคา ในอนาคต สิ่งที่ขยายตามมาก็คือ เมืองหรือชุมชนที่เปนกลุมๆ ขยายออกไป ปจจัยเหลานี้จะทําให Community Mall ซึ่งเปนธุรกิจลักษณะ Commercial Area ตอบโจทยปญหาชีวิตคนเมือง ที่หลีกเลี่ยงปญหา การจราจร และความเรงรีบ ไมตองเขาไปถึงหางใหญ อยูใกลๆ ก็มีสินคาเหมือนกัน อยางไรก็ดี ความ เสียงที่ผูประกอบการตองเผชิญ ก็คือ การแขงขันที่รุนแรง และลักษณะการใชชีวิตของผูคนตางจังหวัด ที่ คุนเคยกับการเดินหาง ตลาดนัด ถนนคนเดิน หรือ โตรุง เปนตน ซึ่ง Community Mall อาจจะยังไม ตอบโจทยเทาที่ควร

ขอบคุณข้อมูลจาก สสว.

Compare Listings

error: Content is protected !!