Your search results

Gaysorn Tower – Workplace Strategy

คำอธิบาย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ

“Workplace Strategy” เทรนด์อาคารและสำนักงานแห่งอนาคต

การยกระดับประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่

ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งผลให้หลายองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงแสวงหา  วิธีการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้หลายๆ องค์กรประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว นั่นคือการบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน (Workplace) ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน อ้างอิงจากผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดย Manpower Group พบว่า “กว่า 48% ตระหนักว่าการจัดรูปแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ มีผลต่อศักยภาพในการทำงานและคุณภาพของผลงานที่เพิ่มสูงขึ้น”

 Walkability

บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ เกษร ทาวเวอร์ อาคารและสำนักงานที่ทันสมัยที่สุด  แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพการทำงานผ่านการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน จึงได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการจัดสถานที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Workplace Strategy” โดยร่วมมือกับ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เชิญวิทยากร มิสเตอร์ กัวราฟ ชารายา ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริการธุรกรรม(Director – Advisory & Transaction Services) บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสถานที่ทำงานแบบ   “Workplace Strategy ร่วมให้อัพเดทเทรนด์และข้อมูลภายใต้แนวคิดการจัดรูปแบบสถานที่ทำงานแบบ “Workplace Strategy

มิสเตอร์ กัวราฟ ชารายา กล่าวว่า “Workplace Strategy” นับถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรยุคใหม่ ในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) และลดค่าใช้จ่าย (Save cost) ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำคัญ อาทิ การจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมซึ่งเหมาะสมกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) ที่สำคัญต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตของพนักงาน กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล


Workplace Categories

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย

การจัดสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับรูปแบบของการทำงานนั้น   นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่าย   ขององค์กรได้อีกด้วย โดยแนวคิดการจัดสรรพื้นที่การทำงานแบบ “Workplace Strategy” สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

Traditional Solution นับเป็นการจัดรูปแบบสถานที่ทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งมีการกำหนดที่นั่งของแต่ละบุคคล   อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานที่ต้องการสมาธิ และความเป็นส่วนตัวสูง อาทิ งานระดับบริหาร และงานธุรการ  ซึ่งการจัดสถานที่ทำงานประเภทนี้ ใช้พื้นที่ในการทำงานค่อนข้างมาก จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด

Hot Desk หรือการสับเปลี่ยนที่นั่งกันไปเรื่อยๆ ไม่มีการกำหนดที่นั่งประจำอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์การทำงานที่มากนัก อาจมีเพียงแค่ Laptop และ Smart Phone เท่านั้น ซึ่งการจัดรูปแบบสถานที่ทำงานประเภทนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการทำงาน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายกว่าแบบ Traditional Solution ได้ถึง 20%

Collaborative Workspace คือการจัดสรรพื้นที่ และสภาพแวดล้อมซึ่งเหมาะสมกับการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) ถือเป็นการจัดรูปแบบพื้นที่การทำงานในบรรยากาศที่สบายๆ  ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแบบ Traditional Solution ได้มากกว่า 10%

Activity Based Workplace

– Activity-Based Workplace คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการทำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ อาทิโต๊ะสำหรับนั่งทำงาน  Phone Boot สำหรับการโทรศัพท์หรือพื้นที่เปิดสำหรับการทำงานแบบ Collaboration รวมถึงห้องประชุมหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัดพื้นที่ในรูปแบบนี้ เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ Traditional Solution ถึง 30%

  • เพิ่มความสุขในการทำงานด้วยการเน้นคนเป็นศูนย์กลาง

“Workplace Strategy” ถือเป็นการจัดรูปแบบสถานที่ทำงานซึ่งมุ่งเน้นความสุขของผู้ทำงานเป็นสำคัญด้วยการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการในการทำงานของพนักงานให้ได้มากที่สุด ผ่าน 3 แนวคิดสำคัญได้แก่

– Ergonomic Design การออกแบบพื้นที่ทำงานตามหลักการยศาสตร์ ด้วยการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการทำงานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงช่วยลดความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อีกด้วย

– Provide a wide range of amenities การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อน มุมกาแฟ ฟิตเนส เป็นต้น

Focus on wellness

– Focus on wellness ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพทั้งในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานที่ช่วยรักษาสุขภาพของผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นการรับแสงธรรมชาติอย่างทั่วถึง อุณหภูมิที่เหมาะสม ระดับความดังของเสียง หรือคุณภาพของน้ำ และอากาศในสถานที่ทำงาน เป็นต้น

  • เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมรอบและคอมมิวนิตี้รอบข้างแบบไร้รอยต่อ

นอกจากในเรื่องของปัจจัยภายในสถานที่ทำงานแล้วการเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อม และคอมมิวนิตี้รอบข้างยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

– Accessibility ทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และระบบแมสทรานซิสทั้งรถยนต์โดยสาร รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน สะดวกทั้งการติดต่อธุรกิจ และใช้ชีวิตส่วนตัว

– Walkability สามารถเดินเชื่อมต่อถึงแหล่งธุรกิจ และศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้ชีวิต ได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

– Community ให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมต่อกับชุมชนที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ศูนย์การค้า ศูนย์บริการด้านความงาม และสุขภาพ

 
Community

  • เกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) ต้นแบบอาคารและสำนักงาน “Workplace Strategy”

โครงการเกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) อาคารและสำนักงานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยการออกแบบประสบการณ์การทำงานที่เหนือกว่าภายใต้แนวคิด   “Workplace Strategy” ผ่านการนำเสนอคอนเซ็ปต์ “Work-Live-Play-Grow” ที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาคาร  ที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงบรรยากาศที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ  ที่ครอบคลุม  ทุกความต้องการในการใช้ชีวิต ผ่านการนำเสนอประสบการณ์ของ 4 ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่

– เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) ออกแบบให้มีสวนลอยฟ้าและพื้นที่ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างการทำธุรกิจที่มีการร่วมมือกันและนำไปสู่การทำงานที่สามารถ  เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

– เกษร เออร์เบิน รีทรีต (Gaysorn Urban Retreat) คัดสรรศูนย์บริการด้านความงามและสุขภาพไว้กลางใจเมือง ที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน

– เกษร เออร์เบิน ครีเอทิวิตี้ (Gaysorn Urban Creativity) ตอบโจทย์เทรนด์ออฟฟิศยุคใหม่ ด้วยการดีไซน์สภาพแวดล้อมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์

– เกษร เออร์เบิน คอนเนคทิวิตี้ (Gaysorn Urban Connectivity) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน และ18 อาคารภายในย่านฯ ด้วย Ratchaprasong Walk เพื่อความสะดวกต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ทำงาน

นอกจากนี้ เกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) ยังให้ความสำคัญในเรื่องปัจจัยพื้นฐานของสำนักงานที่เหนือกว่า ภายใต้มาตรฐาน เกษร เกรด เอ ออฟฟิศ สแตนดาร์ด(Gaysorn Grade A Office Standard) การออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ Better Product, Better Flexibility เพื่อให้ผู้เช่าออกแบบ และใช้ประโยชน์อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดพื้นที่ทำงานให้สามารถรองรับพนักงานได้มากขึ้นแต่ใช้พื้นที่น้อยลงหรือเท่าเดิม

สัมผัสประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดการจัดสถานที่ทำงานแบบ “Workplace Strategy” ได้ที่อาคารและสำนักงาน เกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-119-1500

Property Id : 1778

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Similar Listings

รีวิว - Review
ใหม่!! - New

รีวิว 6 สำนักงานทำเลทอง กรุงเทพฯ และนนทบุรี

นอกจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแล้ว ทำเลที่ตั้ง และความสะดวกสบายของสำนักงานก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการผลักดันให้ประสบความสำเร [more]
นอกจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแล้ว ทำเลที่ตั้ง และความสะดวกสบายของสำนักงานก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการผลั [more]
รีวิว - Review

รีวิวห้างสรรพสินค้าสุดหรูเปิดใหม่ กรุงเทพฯ แ...

ตั้งแต่ปี 2565 มีห้างสรรพสินค้าทยอยเปิดให้บริการกันหลายแห่ง ฉะนั้นบทความนี้จึงขอพาผู้อ่านมาทำความรู้จักห้างสรรพสินค้าสุด [more]
ตั้งแต่ปี 2565 มีห้างสรรพสินค้าทยอยเปิดให้บริการกันหลายแห่ง ฉะนั้นบทความนี้จึงขอพาผู้อ่านมาทำความรู้ [more]

Compare Listings

error: Content is protected !!